Καταγγελία Σύμβασης

Για εσάς που θέλετε να διακόψετε το ρεύμα στο ακίνητό σας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για ιδιώτη ή αντίστοιχα του νόμιμου εκπροσώπου για εταιρεία).
  • Γνωστοποίηση του ΑΦΜ (ιδιώτη ή νομικού προσώπου/εταιρείας) & του Αριθμού Παροχής του ακινήτου
  • Σε περίπτωση εταιρείας/νομικού προσώπου θα χρειαστεί επιπλέον το καταστατικό στο οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι

Για αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά φυσικού ή/και νομικού προσώπου/εταιρείας  πατήστε εδώ.

Νέο Ραντεβού